Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z klauzulą wyłączenia odpowiedzialności.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, zgadzają się Państwo na warunki użytkowania. Jeżeli nie chcą Państwo przestrzegać niniejszych warunków użytkowania, prosimy nie używać niniejszej Strony internetowej. 

Dziękujemy!

Umowa pomiędzy użytkownikiem i Oticon

 1. „Oticon” oznacza Oticon A/S, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Kopenhadze pod numerem 42334219 z siedzibą w Kongebakken 9, 2765 Smørum, Kopenhaga, Dania lub inną firmę lub jednostkę kontrolowaną przez Oticon A/S lub powiązaną z Oticon A/S. 
 2.  Oticon oferuje użytkownikowi dostęp do niniejszej Strony internetowej wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na wszystkie warunki i uwagi zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania. Korzystając z niniejszej Strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki i uwagi. 
 3.  W znaczeniu używanym w niniejszych Warunkach użytkowania termin „niniejsza Strona internetowa” obejmuje stronę główną znajdującą się pod adresem www.oticon.com oraz wszystkie inne strony internetowe, które (1) są naszą własnością, (2) kontrolujemy bezpośrednio lub pośrednio i (3) są powiązane bezpośrednimi lub pośrednimi łączami z tą stroną główną. Termin „niniejsza Strona internetowa” obejmuje również wszystkie produkty i usługi, na przykład aplikacje, fora dyskusyjne oraz pokoje rozmów. „Treść” oznacza cały tekst, elementy graficzne lub inne materiały multimedialne zawarte na każdej stronie będącej częścią niniejszej Strony internetowej. 

Informacje o użytkowniku

W celu skorzystania z niektórych obszarów niniejszej Strony internetowej możemy wymagać rejestracji, utworzenia nazwy użytkownika lub członka, utworzenia hasła lub innego sposobu logowania za pomocą adresu e-mail lub nazwy użytkownika lub członka wybranej przez użytkownika. W przypadku, gdy użycie lub udział w jakiejkolwiek części niniejszej Strony internetowej wymaga od użytkownika rejestracji, utworzenia nazwy użytkownika lub członka, utworzenia hasła lub innego sposobu logowania za pomocą adresu e-mail, użytkownik zobowiązuje się, że:

(a)
(i) Nie wybierze i nie będzie używał nazwy użytkownika lub członka ani adresu e-mail innej osoby w celu podszycia się pod taką osobę; (ii) nie będzie używał bez upoważnienia nazwy użytkownika lub członka ani adresu e-mail, które należą do innej osoby lub są objęte prawami innej osoby; (iii) nie będzie używał nazwy użytkownika lub członka, która narusza prawa własności intelektualnej dowolnej osoby, i (iv) nie będzie używał nazwy użytkownika lub członka, którą Oticon według własnego uznania uzna za obraźliwą

oraz

(b)
Użytkownik podejmie wszelkie kroki niezbędne do zachowania poufności hasła.

Nieprzenoszalność umowy

 1. Użytkownik potwierdza, że prawo do użycia niniejszej Strony internetowej oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych przez Oticon jest przypisane danej osobie i nie jest przenoszalne na podstawie cesji, podlicencji lub innej metody na rzecz innej osoby lub jednostki, z wyjątkiem przypadków objętych wyraźną pisemną zgodą Oticon. Jakakolwiek próba przeniesienia praw na mocy niniejszych Warunków użytkowania bez wyraźnej pisemnej zgody Oticon jest nieważna i stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania. Oticon nie przydzieli lub przekaże swoich praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez zgody użytkownika.

Użycie forów dyskusyjnych, blogów, aplikacji, pokojów rozmów oraz innych forów komunikacji

 1. Niniejsza Strona internetowa może zawierać fora dyskusyjne, blogi, aplikacje, pokoje rozmów oraz inne narzędzia przesyłania komunikatów lub komunikacji. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie informacje umieszczane na forum dostępnym na lub przez niniejszą Stronę internetową. Niniejsza Strona internetowa może być używana wyłącznie do legalnych celów. Na niniejszej Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem nie można umieszczać żadnych materiałów, które naruszają w jakikolwiek sposób prawa innych stron, które są nielegalne, mają charakter groźby, zniewagi, oszczerstwa, naruszają prawo do prywatności lub wizerunku, są wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, nieprzyzwoite, rzucają złe światło na firmę lub w inny niedopuszczalny sposób naruszają prawa cywilne lub w jakikolwiek inny sposób naruszają jakiekolwiek przepisy lub zachęcają do działania, które stanowiłoby przestępstwo kryminalne. Niniejsza Strona internetowa nie może być wykorzystywana w celu nakłaniania innych osób, aby stały się użytkownikami usług konkurencyjnych wobec Oticon. Reklamy lub prośby komercyjne mogą być umieszczane na niniejszej Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej wyraźnej zgody na piśmie ze strony Oticon i wyłącznie zgodnie z warunkami nałożonymi przez Oticon dotyczącymi reklam i próśb komercyjnych zamieszczanych na niniejszej Stronie internetowej. Jeżeli Oticon zostanie powiadomiony, że wiadomość umieszczona na niniejszej Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem narusza prawa innych lub określone wytyczne dotyczące publikacji wiadomości, Oticon ma prawo do usunięcia takiej treści. Umieszczenie takich treści będzie również stanowić naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wczytywać, nie umieszczać ani w jakikolwiek inny sposób nie udostępniać na niniejszej Stronie internetowej materiałów chronionych prawami autorskimi, znakiem towarowym lub innymi prawami własności bez wyraźnej zgody właściciela takich praw autorskich, znaku towarowego lub innych praw własności. Obowiązek określenia, czy dany materiał nie jest chroniony prawami autorskimi, znakiem towarowym lub innymi prawami własności, spoczywa na użytkowniku. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaku towarowego lub innych praw własności oraz innych szkód wynikających z jakiegokolwiek wczytywania, umieszczania lub przesyłania treści.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania na niniejszej Stronie internetowej plików zawierających wirusy, uszkodzonych plików lub podobnego oprogramowania lub programów, które mogą zaszkodzić działaniu innych komputerów, oprogramowania, stron internetowych lub sieci. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za szkody wynikające z roszczeń stwierdzających, że umieszczone przez niego pliki zaszkodziły działaniu innych komputerów, oprogramowania, stron internetowych lub sieci.
 4. Użytkownik potwierdza, że o ile nie zostanie to wyraźnie określone inaczej, fora dostępne na niniejszej Stronie internetowej mają charakter komunikacji publicznej, a nie prywatnej. Oticon ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i moderowania zawartości forów w celu określenia zgodności z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz pozostałymi zasadami obsługi określonymi przez Oticon wedle własnego uznania. Użytkownik potwierdza również, że rozmowy, posty, konferencje i inne formy komunikacji ze strony innych użytkowników nie są zatwierdzane przez Oticon. Oticon zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia jakichkolwiek materiałów przesłanych lub umieszczonych na niniejszej Stronie internetowej lub za jej pomocą. Bez ograniczania powyższych postanowień Oticon ma prawo do usunięcia wszelkich materiałów i treści umieszczonych przez użytkowników na niniejszej Stronie internetowej lub za jej pomocą, włączając w to bez ograniczeń posty na forum dyskusyjnym, które Oticon, wedle własnego uznania, uzna za naruszenie postanowień niniejszych Warunków użytkowania, niedopuszczalne w inny sposób lub przestarzałe. Ponadto Oticon zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do odmowy dostępu użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby do niniejszej Strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności

 1. Korzystanie ze strony na własne ryzyko. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszej Strony internetowej na własne ryzyko. Oticon nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej wyników, jakie mogą być osiągnięte w związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej, ani dokładności, wiarygodności lub treści jakichkolwiek informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Treści niniejszej Strony internetowej są udostępnianie przez Oticon jako usługa. Niniejsza Strona internetowa nie zawiera wszystkich informacji potencjalnie istotnych w odniesieniu do ogólnych przypadków ubytku słuchu lub do konkretnej sytuacji użytkownika lub innej osoby. Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej stanowią wyłącznie informacje ogólne dotyczące kwestii ubytku słuchu i są przeznaczone wyłącznie do ułatwienia komunikacji między użytkownikiem a protetykiem słuchu lub innym pracownikiem służby zdrowia. Treści zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako diagnoza konkretnego problemu lub schorzenia ani konkretne zalecenia dotyczące odpowiedniego sposobu leczenia. Treści zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej nie powinny być stosowane zamiast porady protetyka słuchu lub innego specjalisty. Wszystkie konkretne pytania dotyczące ubytku słuchu, leczenia, opieki lub diagnozy należy kierować do swojego protetyka słuchu lub innego pracownika służby zdrowia. Oticon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią, spowodowane przez zaufanie do, zastosowanie lub nieprawidłowe stosowanie jakichkolwiek informacji przedstawionych lub zawartych na niniejszej Stronie internetowej. 
  O ile nie stwierdzono jednoznacznie inaczej, Oticon nie popiera, obsługuje, kontroluje ani nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu żadnych informacji dotyczących jakichkolwiek usług oferowanych lub świadczonych przez stronę trzecią, która może być wymieniona na niniejszej Stronie internetowej lub powiązana z nią za pomocą łącza, łącznie z jakimkolwiek gabinetem protetyki słuchu lub dostawcą usług z zakresu protetyki słuchu, które mogą być wymienione na niniejszej Stronie internetowej lub powiązane z nią za pomocą łącza. 
  Niniejsza Strona internetowa może zawierać treści udostępnione przez strony trzecie i użytkowników. W odniesieniu do wszystkich takich treści Oticon pełni rolę dystrybutora, a nie wydawcy. Oticon nie sprawuje większej kontroli redakcyjnej nad takimi treściami niż biblioteka publiczna czy kiosk z gazetami. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie (łącznie z gabinetami protetyki słuchu lub innymi specjalistycznymi dostawcami usług z zakresu protetyki słuchu lub innymi sprzedawcami lub organami wydającymi licencje) stanowią własność odpowiednich autorów lub dystrybutorów takich treści, a nie Oticon. Oticon nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do kompletności, dokładności, ważności lub wiarygodności informacji opublikowanych przez Oticon na niniejszej Stronie internetowej. 
  Podczas korzystania z niniejszej Strony internetowej informacje zostaną przesłane za pośrednictwem środka przekazu, który wychodzi poza zakres kontroli i jurysdykcji Oticon. W związku z tym Oticon nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, awarii, przerwy lub sfałszowania jakichkolwiek danych lub innych informacji przesłanych w związku z wykorzystaniem niniejszej Strony internetowej. Oticon wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, zgodnie z którą usługi lub treści zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej będą dostępne w nieprzerwany sposób, w odniesieniu do wyników uzyskanych w związku z zastosowaniem usług lub treści. Usługi i treści są rozpowszechniane na zasadzie „tak jak jest”, w stanie, w jakim są dostępne, przy czym Oticon nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji tytułu lub nienaruszalności prawa czy gwarancji zbywalności i przydatności do określonego celu. 
  Poprzez stosowanie niniejszej Strony internetowej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z niej na własne ryzyko, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkiego ryzyka związanego z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej, w tym bez ograniczeń odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów związanych z wszelkim niezbędnym serwisowaniem czy naprawami jakiegokolwiek sprzętu stosowanego w celu korzystania z niniejszej Strony internetowej 
 3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód. Oticon w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód specjalnych, ubocznych, bezpośrednich, pośrednich, z nawiązką, przypadkowych lub wynikowych, w tym — jednak nie wyłącznie — utraty renomy, utraty zysków lub utraty użyteczności (1) z powodu naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania, (2) wynikających z braku możliwości korzystania z niniejszej Strony internetowej, (3) wynikających z naruszenia jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez Oticon lub (4) niezastosowania się przez użytkownika do niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności Oticon pozostaje w pełnej mocy bez względu na to, czy taka odpowiedzialność wynika z naruszenia umowy, odpowiedzialności deliktowej, całkowitej czy z innych przyczyn, nawet, jeżeli Oticon został wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich treści zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej i forach. Łączna odpowiedzialność Oticon wobec użytkownika, wynikająca pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych warunków użytkowania lub z nimi związana, nie przekroczy kwoty równej jakiejkolwiek sumie zapłaconej przez użytkownika na rzecz Oticon za korzystanie z niniejszej Strony internetowej.
 4. Powiązane strony internetowe. Oticon nie popiera ani nie udziela rękojmi czy gwarancji na żadne produkty czy usługi oferowane przez stronę trzecią za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej i nie będzie stroną ani nie będzie monitorować żadnej transakcji realizowanej między użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą produktów lub usług.

Zabezpieczenie

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Oticon z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, zobowiązań, kosztów lub zadłużenia i wydatków (w tym również — jednak nie wyłącznie — opłat prawnych) wynikających z wykorzystania niniejszej Strony internetowej lub z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub jakichkolwiek praw strony trzeciej, w tym również — jednak nie wyłącznie — praw autorskich, praw własności i prawa do prywatności. Niniejsze zobowiązanie do zabezpieczenia i zwolnienia z odpowiedzialności pozostaje w mocy po zakończeniu obowiązywania niniejszych warunków i po zakończeniu korzystania z niniejszej Strony internetowej przez użytkownika. W przypadku porady inwestycyjnej, jakiej Oticon może udzielić, nie ponosi on odpowiedzialności za żadną stratę lub szkodę wynikającą z działania lub zaniedbania zgodnie z poradą lub z nimi związaną, chyba że Oticon umyślnie lub lekkomyślnie dopuścił się wykroczenia, działał w złej wierze, dopuścił się rażącego zaniedbania lub naruszył obowiązujące prawo. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie może być interpretowane jako odstąpienie od lub ograniczenie jakichkolwiek praw, które mogą przysługiwać użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem obligatoryjnym.

Łącza do stron zewnętrznych

Niniejsza Strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne strony niż Oticon. Takie łącza są zamieszczone wyłącznie w celach referencyjnych. Oticon nie ponosi odpowiedzialności za dostępność rzeczonych stron zewnętrznych ani nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść, reklamy, produkty czy inne materiały zamieszczone na takich stronach zewnętrznych. Wszelkie obawy dotyczące jakiegokolwiek łącza zewnętrznego należy kierować do odpowiedniego operatora danej strony internetowej.

Polityka prywatności

 1. Oticon szanuje prawo do prywatności osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Oticon będzie zbierać dane umożliwiające identyfikację osób, takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu lub adres e-mail, wyłącznie wówczas, gdy zostaną one dobrowolnie przesłane do Oticon przez niniejszą stronę internetową. Przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej dane osobowe będą traktowane z jak największą troską i ostrożnością. Oticon może wykorzystywać te informacje w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika lub w inny sposób opisany w określonym miejscu, w którym użytkownik przesyła swoje dane. Co pewien czas Oticon może wykorzystać te informacje w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika oraz do poprawy jakości tej strony internetowej, a także Oticon może skontaktować się z użytkownikiem dzięki tym informacjom.
 2. Niniejsza strona wykorzystuje dane do zliczania całkowitej liczby osób odwiedzających tę stronę internetową, całkowitej liczby osób odwiedzających każdą z podstron tej strony internetowej oraz do zbierania danych o nazwach domen oraz kraju pochodzenia osób odwiedzających lub ich dostawców internetowych. W trakcie tego procesu informacje pozwalające ustalić tożsamość zwykle są niedostępne.
 3. Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona lub zaprojektowana dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Oticon nie zbiera danych pozwalających na identyfikacje osób, które zgodnie z wiedzą Oticon mają mniej niż 13 lat.
 4. Polityka prywatności i procedury Oticon opisane w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania względem stron internetowych osób trzecich. W celu uzyskania informacji na temat zbierania danych i polityki dystrybucji przez strony internetowe osób trzecich Oticon zaleca skontaktowanie się z nimi.

Prawa autorskie i ograniczenia stosowania

 1. Treści udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej przez Oticon są własnością Oticon i/lub licencjodawców Oticon oraz są chronione prawem autorskim lub innymi obowiązującymi prawami. Oticon zastrzega sobie wszelkie prawa. Informacje otrzymane za pośrednictwem tej strony internetowej mogą być wyświetlane, przekształcane i drukowane przez użytkownika dla jego osobistego, niekomercyjnego użytku po dołączeniu informacji o prawach autorskich: „Copyright 1999–2000 Oticon A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.” oraz wszystkich pozostałych informacji o prawach autorskich lub prawach wynikających z własności, które znajdują się w ich treści. Użytkownik zgadza się nie reprodukować, nie retransmitować, nie dystrybuować, nie rozprowadzać, nie sprzedawać, nie publikować, nie nadawać oraz nie przekazywać informacji otrzymanych za pośrednictwem tej strony internetowej komukolwiek, włączając m.in. inne osoby w tej same firmie lub organizacji, bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Oticon.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie tych Warunków użytkowania i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych bądź innych praw. Treść oraz funkcje mogą zostać zmienione lub usunięte bez powiadomienia zgodnie z uznaniem wydawcy Oticon. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie wyrażone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla Oticon lub jej licencjodawców.
 3. Złamanie jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków użytkowania skutkuje automatycznym cofnięciem zgody na wykorzystanie treści i użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie kopie wszystkich fragmentów treści.
 4. Użytkownik wyraźnie udziela Oticon bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, międzynarodowej licencji na reprodukcje, modyfikacje, publikacje, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, dystrybuowanie, wykonywanie, wyświetlanie i udzielanie sublicencji na każdą wiadomość zamieszczona w, na lub za pośrednictwem tej strony internetowej (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączanie jej do innych prac w jakiejkolwiek postaci, do nośników lub obecnych bądź opracowanych w przyszłości technologii.

Znaki towarowe

„Oticon” jest znakiem towarowym spółki Oticon A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pozostałe znaki towarowe pojawiające się na niniejszej stronie internetowej stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, a w niektórych przypadkach firmy Oticon. Reprodukowanie , w całości lub w części, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.

Odsyłacze

Użytkownik wyraża zgodę, że każdy odsyłacz do niniejszej strony internetowej umieszczony na posiadanej, kontrolowanej lub tworzonej przez niego w całości lub w części stronie internetowej, powinien przekierowywać wyłącznie do strony http://www.oticon.com, natomiast nie do innych stron w obrębie tej strony internetowej. Użytkownik wyraża zgodę, że nie zastosuje odsyłacza z posiadanej, kontrolowanej lub tworzonej przez niego w całości lub w części strony internetowej, jeśli ta strona internetowa będzie zawierała materiały w jakikolwiek sposób naruszające prawa innych stron, nielegalne, mające charakter groźby, oszczerstwa, naruszające prawo do prywatności lub wizerunku, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, nieprzyzwoite, rzucające złe światło na firmę lub w inny niedopuszczalny sposób naruszające prawa cywilne lub w jakikolwiek inny sposób naruszające jakiekolwiek przepisy lub zachęcające do działania, które stanowiłoby przestępstwo kryminalne.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki Użytkowania, ich zakres działania lub inne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich kwestie podlegają wykładni, interpretacji i zastosowaniu prawa właściwego Królestwa Danii, bez względu na konflikty między państwami lub prawa jurysdykcji.