Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Oticon A/S szanuje i chroni prywatność użytkowników, a w szczególności dba o zachowanie jak największej przejrzystości dotyczącej wykorzystywania danych osobowych użytkownika.

Informacja o polityce prywatności Oticon A/S      Informacje o polityce prywatności dotyczące aplikacji Oticon     Informacja o polityce prywatności dotyczące portalu administratora Oticon RemoteCare 

Informacja o prywatności dotycząca Oticon A/S

 

Firma Oticon A/S szanuje i chroni prywatność użytkowników, a w szczególności dbamy o zachowanie jak największej przejrzystości dotyczącej wykorzystywania danych osobowych użytkownika..

Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. Na potrzeby niniejszej Informacji o prywatności słowa takie jak „my”, „nam” i „nasz/nasza/nasze” odnoszą się do firmy Oticon A/S.

Możemy co pewien czas zmieniać niniejszą Informację o prywatności, dlatego prosimy o sprawdzanie jej treści w przypadku korzystania z naszych usług, aby zaznajomić się z najnowszą wersją.

 

Niniejsza strona internetowa należy do firmy Oticon i jest przez nią obsługiwana. Oticon jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony i za pomocą innych metod.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Informacji o prywatności oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z zamieszczonych niżej danych kontaktowych.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum

tel: +45 3917 7100

E-mail: privacy@demant.com

 

Gromadzimy dane osobowe użytkowników:

 • Gdy użytkownik wysyła pytania lub rezerwuje wizytę za pomocą naszego formularza na stronie internetowej, wykonuje nasz internetowy test słuchu, kupuje od nas produkty przez naszą stronę, rejestruje konto na naszej stronie, prosi o materiał marketingowy lub rejestruje się do otrzymywania naszego newslettera.

 • Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę i na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką dotyczącą plików cookie (https://www.oticon.global/about/oticon/cookie-policy), aby dowiedzieć się więcej.

 • Gdy użytkownik wysyła do nas e-maila, dzwoni lub pisze do nas, odwiedza nasze oddziały lub przekazuje nam informacje w inny sposób, w tym podczas kontaktowania się z nami za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter.

 • Gdy podczas rozmowy o swoim słuchu krewny lub znajomy użytkownika podaje nam informacje o użytkowniku lub gdy dana osoba zadeklarowała, że chciałaby, aby użytkownik towarzyszył jej w trakcie badania słuchu, dopasowania aparatu słuchowego lub wizyty serwisowej.

 

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Imię i nazwisko, tytuł, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail użytkownika oraz, w przypadku realizacji zakupu na naszej stronie, dane karty kredytowej lub debetowej.

 • Informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych centrów telefonicznych i o wizytach w naszych oddziałach.

 • Informacje, które użytkownik podaje nam podczas kontaktowania się z nami za pomocą e-maila, poczty, telefonu, osobiście lub za pośrednictwem naszej strony, na przykład komentarze lub pytania o nasze produkty i świadczone usługi.

 • Jeżeli użytkownik zarejestruje się na badanie słuchu u nas, poda nam informacje o swoim słuchu lub zakupi jeden z naszych aparatów słuchowych, może podać nam wrażliwe dane dotyczące zdrowia użytkownika. Może to obejmować na przykład informacje o tym, czy użytkownik obecnie używa aparatu słuchowego, a i jeśli tak, jakiego rodzaju aparatu słuchowego, informacje o stanie słuchu użytkownika oraz, gdy sytuacja tego wymaga, wywiad rodzinny. Będziemy gromadzić i wykorzystywać wrażliwe dane o zdrowiu użytkownika wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody przez użytkownika.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były poprawne. Będziemy również stale aktualizować dane osobowe. Ponieważ nasze usługi zależą od prawidłowości i aktualności danych osobowych użytkownika, prosimy o poinformowanie nas, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek istotnych zmian dotyczących danych osobowych użytkownika. Aby poinformować nas o zmianach, można skorzystać z zamieszczonych wyżej danych kontaktowych.

 

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na prośby, pytania i skargi otrzymane od użytkownika, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, aby zapewnić naszym klientom sprawną obsługę.

 • Świadczenie usług i dostarczanie produktów zamówionych i/lub zakupionych przez użytkownika i komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie takich usług i/lub produktów. Robimy to, gdy jest to niezbędne, aby zawrzeć z użytkownikiem umowę i zgodnie z naszym uzasadnionym interesem prowadzenia działalności gospodarczej, która oferuje produkty i usługi związane z protetyką słuchu.

 • Aktualizowanie naszych baz danych i przeprowadzanie audytów, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, aby wykonać te działania i/lub gdy jest to wymagane przez prawo.

 • Zapobieganie oszustwom lub wykrywanie oszustw i ustanawianie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, aby to zrobić.

 • Jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie działanie jest w naszym uzasadnionym interesie w celu spełnienia żądań organów ścigania i organów regulacyjnych.

 • Analizowanie trendów i profili w związku z naszym uzasadnionym interesem, aby dążyć do poprawy, zmiany, personalizowania oraz usprawniania naszych usług i komunikacji dla dobra naszych klientów.

 • Badanie poziomu zadowolenia klientów ze względu na nasz uzasadniony interes, aby dążyć do poprawy, zmiany, personalizowania oraz usprawniania naszych usług i komunikacji dla dobra naszych klientów.

 • Polecanie produktów i usług, które według nas będą interesujące dla użytkownika. Robimy to zgodnie z naszym uzasadnionym interesem w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wśród naszych klientów, a w przypadkach, gdy wykorzystujemy dane dotyczące zdrowia użytkownika lub korzystamy z metod elektronicznych, takich jak e-mail, wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.

 

Nie będziemy wypożyczać, odsprzedawać ani udostępniać czy ujawniać w żaden inny sposób danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika firmom powiązanym z grupą William Demant w celu dostarczania, usprawniania i rozwijania naszych produktów i usług. Aby sprawdzić, które firmy należą do Grupy William Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym opublikowanym w naszym najnowszym raporcie rocznym Raport można znaleźć na www.demant.com.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym dostawcom usług w celu wykonania zadań takich jak:

 • pomoc w administrowaniu lub rozwiązywaniu problemów na naszej stronie internetowej;

 • pomoc w dostarczaniu lub projektowaniu naszych produktów lub administrowaniu przedsiębiorstwem;

 • wsparcie w prowadzeniu naszych kampanii marketingowych;

 • obsługa naszych centrów telefonicznych; lub

 • świadczenie nam usług lub zapewnianie systemów w zakresie przechowywania elektronicznego lub fizycznego.

 

W takich przypadkach udostępnimy dane użytkownika tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, aby nasi dostawcy usług mogli zrealizować dla nas usługę. Ci dostawcy usług nie mają uprawnień do zachowania lub wykorzystania danych osobowych użytkownika do jakichkolwiek innych celów i zawsze będą objęci obowiązkiem zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika wybranym stronom zewnętrznym takim jak organy ścigania, organy regulacyjne i nasi profesjonalni doradcy, jeśli mamy obowiązek, aby to uczynić w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub jeżeli leży to w naszym uzasadnionym interesie lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków korzystania z witryny lub innych powiązanych umów zawartych z użytkownikiem lub firmą użytkownika.

 

Aby świadczyć nasze usługi i dostarczać produkty użytkownikom, możliwe jest, że będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika powiązanym firmom w grupie William Demant znajdującym się poza UE/EOG.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika poza UE/EOG, wdrożymy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w taki sposób, że przetwarzanie danych spełni wymagania odpowiednich przepisów o ochronie danych, w tym zapewnienie ochrony praw osób, których dane dotyczą. Dane osobowe przekazywane są na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności, a także wykonywania powiązanych praw.

 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne ze względów prawnych lub biznesowych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe użytkownika nie będą już potrzebne w związku z celem, w jakim były pozyskane, przetwarzane i przechowywane, zostaną one usunięte. Będziemy przechowywać dane osobowe, które zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywać.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych zasad przechowywania danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych wyżej.

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed niezamierzoną utratą lub zmianą, przed nieuprawnionym ujawnieniem i przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jeżeli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, poinformujemy użytkownika możliwie jak najszybciej, jeśli naruszenie może skutkować wysokim ryzykiem dla praw użytkownika, na przykład kradzieżą tożsamości, dyskryminacją, utratą reputacji lub innymi istotnymi niedogodnościami.

 

Użytkownik ma prawo, w każdej chwili, zażądać informacji o własnych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, informacji o tym, jak zostały pozyskane te dane oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Użytkownik ma także prawo wiedzieć, jak długo jego dane osobowe będą przechowywane i komu są udostępniamy. Na żądanie użytkownika możemy podać szczegóły (oraz kopię) danych osobowych użytkownika, które przechowujemy. Dostęp użytkownika może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych użytkowników, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Użytkownik może także mieć prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenia użytkownika, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo wnioskować o ich korektę. Prosimy o kontakt z nami i poinformowanie nas, w jaki sposób możemy skorygować dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe użytkownika. Może tak się zdarzyć, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę. Użytkownik, który uważa, że przechowywanie jego danych osobowych nie jest już konieczne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, ma prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Użytkownik może także skontaktować się z nami, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub innymi zobowiązaniami prawnymi.

W przypadku złożenia wniosku o poprawienie lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy zostały spełnione odpowiednie warunki. Jeżeli warunki zostały spełnione, wprowadzimy zmiany lub usuniemy dane możliwie jak najszybciej.

Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika do celów marketingowych. Użytkownik może skorzystać z danych kontaktowych podanych na początku Informacji o prywatności, aby zgłosić swój sprzeciw. Jeśli sprzeciw użytkownika będzie uprawniony, zakończymy przetwarzania danych osobowych użytkownika.

 

W przypadku obaw dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, prosimy o informację, a odpowiemy na pytania użytkownika i, jeśli to konieczne, podejmiemy odpowiednie działania, aby zapewnić, że nasza działalność jest zgodna z naszymi zobowiązaniami. Jeśli użytkownik nadal nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego krajowego organu ochrony danych. W Danii odpowiednim organem ochrony danych jest Datatilsynet. Można skontaktować się z Datatilsynet pod adresem Borgergade 28, 5th floor, 1300 Kopenhaga K, +45 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Dostarczamy rozwiązania dla dzieci, ale niniejsza strona nie jest przeznaczona ani opracowana w celu gromadzenia danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy celowo danych osobowych osób, o których wiemy, że nie ukończyły 13. roku życia.

 

Niniejsza strona może zawierać linki do stron innych firm i organizacji. Niniejsza informacja o prywatności nie dotyczy takich stron internetowych podmiotów trzecich i zalecamy nawiązanie kontaktu bezpośrednio z takimi stronami podmiotów trzecich, aby uzyskać informacje o ich sposobie gromadzenia danych i zasadach dystrybucji.

 

Możemy okresowo aktualizować niniejszą informację, publikując jej nową wersję na naszej stronie internetowej. W przypadku gdy to zasadne, możliwe i właściwe, użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

Niniejsza informacja o prywatności została zaktualizowana 1 lipca 2018 r.

Polityki prywatności dla aplikacji Oticon

Poniższe polityki prywatności opisują jak i dlaczego zbieramy informacje dotyczące użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tylko informacji zebranych w wymienionej aplikacji.

 

Pobierz politykę prywatności jako plik w formacie pdf:

Aplikacja Oticon ON App w wersji 2.0

Aplikacja Oticon RemoteCare w wersji 3.0.1

¦1¦Aplikacja ConnectLine w wersji 1.3.0¦2¦

Informacja o polityce prywatności dotycząca portalu administratora Oticon RemoteCare

Poniższa informacja o polityce prywatności zawiera opis sposobu i celu zbierania informacji dotyczących użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tylko informacji zebranych w portalu administratora Oticon RemoteCare.

 

Pobierz informację o polityce prywatności jako plik w formacie pdf:

Portal administratora Oticon RemoteCare